Elliot Sprakes – ‘Scraps’ CBBC

ELLIOT SPRAKES starts shooting ‘SCRAPS’ for CBBC